قالب پرشین بلاگ


معلم علوم تجربی آبادان
آموزش نوین علوم تجربی راهنمایی

بارم

امتحان نوبت اول            مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی غزالی2         سال تحصیلی87-86

درس علوم تجربی پایه ی اول(      )               تاریخ:    /     /86                      مدت امتحان: 

نام و نام خانوادگی:..............................      نام پدر:................      شماره(             )     صفحه یک

ردیف

5/1

با توجه به کلمات داده شده ،جملات علمی داده شده را کامل کنید.

الف) تبدیل مستقیم جامد به بخار را ............................ می گویند.(تصعید-تبخیر-چگالش)

ب)به ماده ای که از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست می آید .............. می گویند.(حلال-آلیاژ-رسانا)

ج)در تمامی اجسام متحرک انرژی ................... وجود دارد.(مکانیکی-پتانسیل-شیمیایی)

1

1

دو نتیجه از نتایج مهم دالتون درباره ی ساختار ماده بنویسید.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

1

چگونه مایع درون دماسنج (جیوه یا الکل) بالا می رود؟دلیل آن را بنویسید.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3

1

در اتوی برقی دماپا وجود دارد. به نظر شما نقش دماپا در اتوی برقی چیست؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4

1

چرا از یخ برای سرد کردن آب یا چیزهای دیگر استفاده می شود؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5

1

آیا شیشه نقطه ذوب معین دارد؟دلیل پاسخ خود را بنویسید.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6

5/0

این عبارات را مردم در منطقه آبادان بخصوص در تابستان زیاد به کار می برند : ((هوا شرجی است))

از نظر علمی منظور از هوای شرجی چیست؟

...................................................................................................................................................................................................................

7

75/0

جدول زیر مربوط به انواع محلول هاست آن را کامل کنید.

نوع محلول                گاز در مایع                  ............................                     ............................

 

نمونه                       .................                  الکل در آب                                       نمک در آب

 

 

 


8

بارم

امتحان نوبت اول            مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی غزالی2         سال تحصیلی87-86

درس علوم تجربی پایه ی اول               تاریخ:    /     /86                              مدت امتحان: 

<<<<<<<<<<<<<<<<<صفحه 2>>>>>>>>>>>>>>>>>

ردیف

1

در عبارات زیر غلط علمی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و تصحیح کنید.(فعل جمله را تغییر ندهید)

الف) برای جداسازی اجزای مخلوط آب و روغن از روش صاف کردن استفاده می کنیم.

...........................................................................................................................................................

ب) نافلزها چکش خوارند و برق و گرما را از خود عبور می دهند.

.....................................................................................................................

9

5/1

در وسایل زیر کدام تبدیل انرژی صورت می گیرد، با خط به هم وصل کنید.  (یک وسیله اضافه است)

الف)آبگرمکن                                                  1- الکتریکی به صوتی

ب) دینام دوچرخه                                            2- صوتی به الکتریکی

ج) بلندگو                                                      3- مکانیکی به الکتریکی

د) میکروفون

10

75/0

قانون پایستگی انرژی را بیان کنید.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11

2

در هریک از موارد زیر چه نیرویی مؤثر است؟

الف)افتادن قطره های باران به زمین(...................................)         ج)جذب براده آهن توسط آهن ربا(........................)

ب) آویزان بودن  پنکه از سقف(...............................)                 د) توقف ماشین در اثر ترمز کردن(.......................)

12

1

حسن می خواهد دور یک زمین ورزشی بدود. اگر مطابق شکل زیر از نقطه   تا نقطه    بدود .جابه جایی و مسافت طی شده توسط حسن چقدر است؟ 

                     ........................................................= جابه جایی

                    ........................................................= مسافت طی شده

13

1

در یک مسابقه، دونده ای مسافت 100متری را در 25ثانیه طی می کند سرعت دونده را حساب کنید.

 

14

 

(دانش آموز عزیز در این کادر چیزی ننویسید)

نمره مستمر : ...........................(از20نمره)

نمره کتبی : ............................. (از15نمره)

نمره آزمایشگاه: .......................(از5نمـــره)

میانگین نوبت اول: ...................(از 20نمره)

                                             امضاء دبیر

 

 

 

 

 

 

 

بارم

امتحان نوبت اول            مدرسه راهنمایی گنج دانش2 آبادان         سال تحصیلی87-86

درس علوم تجربی پایه ی اول               تاریخ:    /     /86                              مدت امتحان: 

نام و نام خانوادگی:..............................      نام پدر:................      کلاس(             )     صفحه یک

ردیف

1

طبق نظر جان دالتون آیا می توان آهن را به طلا تبدیل کرد؟دلیل بیاورید.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

1

قانون انبساط و انقباض را بیان کنید.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

1

برای باز کردن در فلزی شیشه ی مربایی که محکم شده است چه راهی پیشنهاد می کنید.دلیل شما چیست؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3

5/1

تعاریف علمی زیر را با یک خط به واژه  مناسب آن وصل کنید.(یک تعریف اضافه است)

الف)تبدیل جامد به گاز                                         1)تبخیر

ب)تبدیل گاز به جامد                                            2)میعان

ج)تبدیل گاز به مایع                                             3)چگالش

د)تبدیل مایع به گاز

4

1

چرا وقتی که از استخر بیرون می آییم احساس سرما می کنیم؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5

1

دو دلیل بنویسید که نشان دهد ماسه و براده آهن یک مخلوط ناهمگن هستند؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

6

5/1

علی مقداری نمک در آب حل کرد. به سؤالات علی درباره ی این محلول پاسخ دهید:

الف)نمک در آب چه نوع محلولی است؟.................................................................................

ب)حلال و حل شونده  در این محلول کدامند؟................................................................................................................................

 

7

1

دو ویژگی مهم فلزها را بنویسید؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

8

بارم

امتحان نوبت اول            مدرسه راهنمایی گنج دانش2 آبادان         سال تحصیلی87-86

درس علوم تجربی پایه ی اول               تاریخ:    /     /86                              مدت امتحان: 

<<<<<<<<<<<<<<<<<صفحه 2>>>>>>>>>>>>>>>>>

ردیف

2

          تبدیل انرژی                                 وسیله یا پدیده 

 

  نورانی به الکتریکی                                .................................

.........................................                                    بلندگو

الکتریکی به گرمایی                                  ..............................

........................................                                 باتری اتومبیل

جدول زیر درباره تبدیل انرژی است آن را تکمیل کنید.              

 

 

 

 

 

 

 


9

2

با استفاده از کلمات داده شده عبارات علمی زیر را کامل کنید.(یک کلمه اضافه است)

(تکیه گاه گرانش اصطکاک مغناطیسی الکتریکی)

الف) نیروی ............................ مانع ادامه حرکت اجسام می شود.

ب)در آهن ربا نیروی ................................. وجود دارد.

ج)نیروی .................................. سبب سقوط قطره های باران به زمین می شود.

د)خرده های کاغذ توسط نیروی ..................................... جذب لوله خودکار می شوند.

 

10

1

به نظر شما چه هنگامی حرکت ماشین شتابدار است؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

11

1

یک خرگوش مسافت 200 متری را در 20 ثانیه می دود سرعت خرگوش را محاسبه کنید.

 

 

 

12

 

(دانش آموز عزیز در این کادر چیزی ننویسید)

نمره مستمر : .......................از20نمره.

نمره کتبی : ..........................از 15نمره

نمره آزمایشگاه: ....................از5نمره.

 

میانگین نوبت اول: ................ از20نمره

                                             امضاء دبیر

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ربیعی ]
درباره وبلاگ

استان:خوزستان
شهر: آبادان
نام:ربیعی
مدرک:لیسانس علوم تجربی
سابقه : 21سال
محل كار: واحد فناوری آموزش و پرورش آبادان
b4rabiei@hotmail.com
rabiei38@gmail.com
دانستنیهای مفید
امکانات وب